ePartner

kursy on-line

 • Image 1

  www.epartner.biz.pl

 • Image 2
 • Image 3
 • Image 4
 • Image 5
 • Image 6

Tematy kursów

Kursy cz.1

 1. Powitania i pożegnania (nauka podstawowych zwrotów, przedstawiania siebie oraz innych osób, powitania w języku angielskim.
 2. Wskazywanie drogi (wprowadzenie słów i zwrotów pozwalających na zapytanie jak dojść do określonego miejsca w mieście, wprowadzenie podstawowych nazw instytucji; ZUS, US, poczta, bank itp.
 3. Uzyskiwanie i udzielanie informacji
 4. Prowadzenie rozmów telefonicznych
 5. Udzielanie instrukcji
 6. Wyrażanie czynności mających miejsce w chwili obecnej oraz w niedalekiej zaplanowanej przyszłości ('Present Continuous'), w tym nauka odmiany czasownika 'być' przez osoby w czasie teraźniejszym.
 7. Udzielanie instrukcji
 8. Wyrażanie próśb
 9. Wyrażanie przyszłości ('Future Simple')

  TEST

 10. Udzielanie rad (nauka podstawowych czasowników modalnych)
 11. Świat pieniędzy (słownictwo związane ze środkami płatniczymi oraz transferami pieniężnymi),
 12. Wyrażanie próśb
 13. Wyrażanie przeszłości (czasownik 'być' w czasie przeszłym)
 14. Relacjonowanie przeszłych wydarzeń ('Past Continuous')
 15. Wyposażenie biura (wprowadzenie słownictwa oraz struktur opisujących dane pomieszczenie 'there is', 'there are')
 16. Wyrażanie czynności stale powtarzanych ('Present Simple' oraz charakterystyczne słowa z nim związane)
 17. Gospodarka i przemysł (słownictwo prezentujące różne gałęzie przemysłu, zwroty z zakresu ekonomii oraz jego praktyczne zastosowanie)
 18. Czynności dokonane w czasie przeszłym ('Past Simple' w tym zasady tworzenia formy przeszłej od czasowników dokonanych, wprowadzenie podstawowych czasowników niedokonanych)

  TEST

 19. Wyrażanie przypuszczenia
 20. CV po angielsku (zasady tworzenia formularza aplikacyjnego, niezbędne słowa i zwroty)
 21. Handel i konsumpcja (słownictwo tematyczne związane z zakupami, sprzedażą oraz praktyczne ich zastosowanie)
 22. Słowa i terminy związane z pracą (rodzaje pracy, formy zatrudnienia itp.)
 23. Listy w języku angielskim (nauka pisania listów, maili z podziałem na styl formalny i nieformalny)
 24. Wyrażanie sugestii
 25. List motywacyjny po angielsku (zasady oraz niezbędne szablony pozwalające na samodzielne napisanie listu aplikacyjnego)
 26. Prowadzenie negocjacji (negocjowanie ofert, cen oraz warunków umów i przyszłej współpracy)
 27. Ilości, materiały, proporcje

  TEST

 28. Wyrażanie skarg (słowa i zwroty pozwalające wyrazić niezadowolenie oraz dezaprobatę)
 29. Zbiorcze powtórzenie poznanych wcześniej czasów gramatycznych oraz praktyczne ich zastosowanie
 30. Wyrażanie zainteresowań, preferencji, życzeń i intencji
 31. Zbiorcze powtórzenie słownictwa tematycznego z zakresu biznesu oraz praktyczne jego zastosowanie
 32. Doskonalenie umiejętności pisania listów oraz innych form użytkowych
 33. Podsumowanie kursu oraz ćwiczenia powtarzające i doskonalące nabyte umiejętności


Kursy cz. 2

 1. Opisywanie kolegi z pracy (dane osobowe, części ciała, ubrania i akcesoria)
 2. Question tags
 3. Opisywanie kolegi z pracy (cechy charakteru, wygląd zewnętrzny, uczucia)
 4. Przedimki ( a/an/the)
 5. Ocena i Rekomendacja produktu (poszerzenie słownictwa z zakresu usług)
 6. Czas Present Perfect

  TEST

 7. Opisywanie miejsca i planów na przyszłość ( Present Future, konstrukcja be going to i przydatne zwroty)
 8. Czas Past Perfect
 9. Wynajmujemy biuro/mieszkanie ( słownictwo związane z wynajem)
 10. Present Perfect i Past Perfect (porównanie czasów)
 11. Praca i bezrobocie ( poszerzenie słownictwa: o pracy dorywczej, braku zatrudnienia, urlopy i zwolnienia)
 12. Formy dzierżawcze ( przymiotniki w funkcji dzierżawczej i zaimki dzierżawcze)

  TEST

 13. Usługi ( poszerzenie słownictwa z zakresu reklamacji, zakupów)
 14. Zaimki nieokreślone (some-, any-, no-, every-)
 15. Podróż biznesowa (podróżowanie, podróż lotnicza, podróż statkiem i autem)
 16. Present Perfect Continuous
 17. Problemy współczesnego świata (klęski żywiołowe i katastrofy)
 18. Present Perfect i Past Simple (porównanie czasów)

  TEST

 19. Państwo (struktury Państwa i urzędy)
 20. Tryby warunkowe ( 0,1,2 stopnia)
 21. Spotkanie w restauracji (słownictwo z zakresu dań, zastawy, menu)
 22. Wprowadzenie do strony biernej
 23. Spotkanie biznesowe i towarzyskie ( słownictwo z zakresu świąt i uroczystości, przykłady spotkań)
 24. Strona bierna cz II

  TEST

 25. Kontakty międzyludzkie (przydatne zwroty)
 26. Tryby warunkowe cz II
 27. Problemy współczesnego świata ( klęski żywiołowe i katastrofy)
 28. Organizacja spotkania biznesowego (z zakresu turystyki)
 29. Państwo cz.II ( Organizacje Społeczne i Miedzynarodowe, polityka społeczna)
 30. Problemy współczesnego świata cz II

  TEST

 31. Zbiorcze powtórzenie gramatyki (lekcje 1-18)
 32. Zbiorcze powtórzenie słownictwa (lekcje 1-18)
 33. Zbiorcze powtórzenie gramatyki (lekcje 18-36)
 34. Zbiorcze powtórzenie słownictwa (lekcje 18-36)
 35. Test z gramatyki (1-36)
 36. Test ze słownictwa (1-36)